राम राम मंडळी !!

राम राम मंडळी !!

राम राम मंडळी म्हटले केली की २ फायदे.. एक मराठीपणा जाणवतो दुसरे रामनामाचे पुण्य मिळते..

मंडळी..कसं काय चालुयं? समदं ठिकायं?
दररोज ईकडुन जाणं-येणं व्ह्यायचंच… पुढं पुढं तरं ढुंकुन बघितल्या बगरं चैनचं पडेनाशी झाली बगां…
तवा म्हटलं.. प्रवेश घीवुनचं टाकावा..आणि लागोलागं… “आपलचं लेकरु हायं..चुकल्या-माकाल्यासं सांभाळुन घेण्याची बी अटकळं घालावी..”
आक्शी घरात असल्यासारखं वाटतं बगां…
कोणं कानं पकडीतं, कोणं टपली मारतं, कोणं कौतीक करतं, कोणं कायं नि कोणं कायं..

चला निघते मगं, आणि सांजच्या वकुताला यीवुन बघतो …

इये मराठीचिये नगरी राम राम मंडळी, या हो
या हो अमुच्या घरी, घरी

गोड करा गूळ-पाणी, शाळूची भाकरी
क्रिष्णेच्या पाण्याला, गंगेची माधुरी

प्यार आम्हा त्यागाची, शौर्याची शाहिरी
भाव भुकेले आम्ही, आमुची भारत ही पंढरी